fbpx

Trzy filary dobrego kierownika projektów informatycznych

Grzegorz Papaj , 23 kwietnia 2019

Kierownik IT

Zarządzanie projektami IT wymaga posiadania szczególnych umiejętności. Dążenie do sukcesu na rynku nie może opierać się jedynie na wiedzy technicznej kierownika projektu; wiedza programistyczna oraz zdobyte doświadczenie to nie wszystko. Równie ważne w kierowaniu zespołem są zdolności interpersonalne dokładne poznanie specyfiki branży, a także indywidualnych celów biznesowych każdego klienta.

Głównym celem skutecznego zarządzania projektami informatycznymi jest nie tylko dążenie do pomyślnego zakończenia projektu, ale także ukierunkowanie na wysoką jakość. Osiąganie założonych celów wymaga posiadania wiedzy oraz praktycznych umiejętności, bez których niemożliwe jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi stosowanych w zarządzaniu. Podczas świadczenia outsourcingu programistycznego mieliśmy okazję przyjrzeć się wielu kierownikom. U tych najlepszych znaleźliśmy kilka cech wspólnych.

Kluczowe kompetencje kierownika projektu

Duża konkurencyjność na rynku, konieczność stałego dopasowywania się do zmiennej rzeczywistości biznesowej, a także innych wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń, powoduje, że niezbędne jest określenie kluczowych kompetencji kierownika projektu, które w największej mierze wpływają na skuteczność realizowanych przez niego działań.

To właśnie na kierowniku projektu ciąży największa odpowiedzialność nie tylko za sukces przedsięwzięcia, ale także za wszelkie błędy ujawniane w czasie jego realizacji. Brak odpowiednich kompetencji twardych skutecznie utrudnia obejmowanie wysokich i wymagających stanowisk. Problemem może być jednak również brak kompetencji miękkich, które w ogromnej mierze wpływają na efektywność pracy samego kierownika oraz jego zespołu.

Trzy filary dobrego kierownika projektów informatycznych

Umiejętności techniczne

Wiedza merytoryczna i umiejętności techniczne to podstawa kwalifikacji każdego kierownika projektu IT. Bez niezbędnych kompetencji twardych niemożliwe jest świadome zarządzanie zadaniami, przypisywanie ich konkretnym członkom zespołu, a także delegowanie odpowiedzialności za poszczególne etapy pracy. Umiejętności techniczne pozwalają nie tylko ustalać priorytety zadań oraz oceniać ich efekty, ale także identyfikować i rozwiązywać problemy. Wiedza techniczna w przypadku kierowników projektów informatycznych nie musi ograniczać się jedynie do znajomości konkretnych technologii. Równie ważna jest umiejętność szerokiego spojrzenia na dany problem oraz zdolność do analizowania sytuacji i wyciągania wniosków wpływających na powodzenie projektu.

Umiejętności komunikacyjne

Nie sposób wyobrazić sobie dobrego kierownika projektu, który nie posiada umiejętności osobistych i interpersonalnych, bo to dzięki nim może skutecznie zarządzać podległymi mu członkami zespołu. Brak umiejętności komunikacyjnych nie pozwala także na utrzymanie relacji z klientem oraz właściwe raportowanie i prezentowanie postępów pracy.

Do efektywnego zarządzania niezbędna jest, m.in. asertywność, kreatywność, inteligencja emocjonalna, samomotywacja, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem. Umiejętności interpersonalne, inaczej zdolności komunikacyjne, to jeden z podstawowych filarów dobrego kierownika. Dzięki m.in. zdolnościom perswazyjnym i odpowiednim umiejętnościom delegowania zadań oraz pracy zespołowej możliwe jest sprawne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie członów zespołu do działania, a także rozwiązywanie konfliktów.

Dobry kierownik projektu musi nie tylko w odpowiedni sposób komunikować się ze swoim zespołem, ale również z klientami, którzy nie zawsze są w stanie jasno określić własne potrzeby i oczekiwania. Umiejętność zrozumienia klienta, właściwego odczytania jego potrzeb, specyfiki branży, celów biznesowych, a także przekazania niezbędnych informacji zespołowi pozwala uniknąć wielu problemów podczas realizacji projektu. Brak dwukierunkowej komunikacji może skutkować nie tylko licznymi błędami, które zostaną ujawnione dopiero w momencie zakończenia prac, ale także rzutuje na opinię zespołu i stawia pod dużym znakiem zapytania jego przyszłość.

Transfer wiedzy

Skuteczny kierownik zespołu projektowego musi odznaczać się wyjątkową komunikatywnością, która niezbędna jest podczas kierowania zespołem projektowym. Transfer różnego rodzaju wiedzy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu ma na celu nie tylko osiągnięcie jak najlepszych efektów pracy, ale również ułatwienie zrozumienia jej celów i oczekiwanych rezultatów.

Znajomość metod i technik transferu wiedzy oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania, a także wyboru najskuteczniejszych z nich, wpływa na jakość i efektywność pracy, jednakże ma jeszcze jeden cel - pozwala uniknąć stałego nadzoru nad poszczególnymi członkami zespołu. Brak odpowiedniego transferu wiedzy technicznej, dziedzinowej lub projektowej skutkuje koniecznością intensywnego nadzoru, aby jak najszybciej zrekompensować ewentualne braki wiedzy w zespole i wynikające z nich błędy. A to pochłania czas i energię kierownika.

Podsumowując, dobry kierownik projektów informatycznych to nie tylko doświadczony specjalista w swojej dziedzinie, ale także wybitny strateg i nauczyciel dla swojego zespołu, który będzie rozumiał wykraczającą poza kwestie techniczne, specyfikę klienta oraz jego indywidualne cele biznesowe.

1